1. Parter

Selger er Pollineringshagen, Kyrkjeledsvegen 10, 5360 KOLLTVEIT, annkristine@pollineringshagen.no
tlf: 456 01 641, org.nr: 923 430 830, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

2. Betaling

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Dersom kjøperen betaler med  Vipps,  kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av varen.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Levering

Selger sender normalt varen til kjøper fra 2 til 3 dager etter at bestillingen er mottatt. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene.

4. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

5. Retur

Varen må sendes eller leveres til selger innen 14 dager etter at du meldte fra at du angret deg. Du er ansvarlig for trygg retur. Pakk varen godt, og ta vare på kvittering for frakt. Selger får tilbake betalt beløp, men betaler for retur. 

6. Vilkår for Kurs og Arrangement

Påmelding til Kurs og arrangement via Pollineringshagen.no skjer ved å kjøpe kurset i nettbutikken.

Beskrivelsen av kurset/arrangementet i nettbutikken vil inneholde en overordnet beskrivelse av kurset samt sted, dato og klokkeslett for eventet.

Påmelding regnes som bindende når betaling er mottatt.
14 dagers angrerett gjelder ikke for kurs/arrangement som i henhold til Forbrukerrådets veileder for angrerett regnes som fritidsaktivitet knyttet til et bestemt tidspunkt.

Avmelding
Kunden kan melde seg av et kurs/arrangement uten nærmere begrunnelse frem til 14 dager før kursstart.

  • Avmelding må skje på e-post til: annkristine@pollineringshagen.no med informasjon om konto for tilbakebetaling.
  • Avmelding mer enn 4 uker før oppstart: Kursavgiften blir refundert 100%.
  • Avmelding 2-4 fire  uker før oppstart: 50 % refusjon.
  • Avmelding etter dette gir ingen rett til refusjon.
  • Sykdom eller annet forfall gir ikke rett til refusjon.

 

Avlysning/utsetting

  • Arrangøren kan avlyse/utsette et kurs/arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, uteblitt instruktør eller lignende.
  • Ved avlysning/utsettelse plikter arrangøren å underrette deltakerne så tidlig som mulig.
  • Avlyses et arrangement blir det innbetalte beløpet refundert. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.
  • Ved utsettelse vil kunden kunne velge mellom refusjon eller bli satt opp på ny kursdato
7. Vilkår for opplevelser

Kjøp av opplevelser via Pollineringshagen.no, som for eksempel Biesafari, vil innebære at kjøper og selger avtaler et tidspunkt for gjennomføring med hensyn på vær og andre relevante omstendigheter. Når dato er avtalt regnes kjøpet som bindende. 14 dagers angrerett er ikke lengre gyldig. Dersom omstendigheter for avtalen endres slik at den ikke kan gjennomføres på avtalt dato vil kunden få mulighet til å avtale ny dato eller få kjøpet refundert.

8. Reklamasjonshåndtering

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6
etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00 eller www.forbrukertilsynet.no.

Denne siden ble sist oppdatert 27. februar 2024