Bakgrunn og føringer

Kapittelprogresjon
0% Fullført

Utgangspunkt

Thunestvedt Konsern ønsket en samlet visuell identitet for konsern og datterselskaper. Datterselskapene i konsernet har hver for seg eksistert i mange år. Selskapene er godt kjente i sine respektive lokalmiljø der de har opparbeidet lojalitet og troverdighet over tid. Lokal forankring er en styrke som skal ivaretas i videre profilering av selskapene.

Arbeidet med å utvikle en ny visuell identitet startet høsten 2019. I prosessen ble det satt sammen en profileringsgruppe bestående av representanter fra fire datterselskap. Etterhvert ble også det femte datterselskapet Pettersson & Gjellesvik innlemmet i konsernet, og fra høsten 2020 i profileringsgruppen.

Det ble gjennomført flere workshoper både med profileringsgruppen og med en gruppe bestående av ansatte fra datterselskapene. Både inne- og uteteam var representert. I workshopene ble verdier, image, målgrupper og «kundereiser» kartlagt og diskutert. Med bakgrunn i eksisterende analyse-grunnlag og funn fra workshop-arbeidet ble det utformet en kommunikasjonspyramide for å klargjøre mål og føringer for det visuelle arbeidet.

Problemstilling

Hvordan synliggjøre konsern og datterselskap slik at de fremstår på en helhetlig, troverdig og attraktivt måte?

Hvordan styrke lokal tilhørighet ved å bevare opparbeidet lojalitet og troverdighet, og samtidig synliggjøre styrken som ligger i det å være del av et større konsern, med stort omfang i tjenester og stort geografisk nedslagsfelt?

Kommunikasjonspyramide

En kommunikasjonspyramide er et praktisk verktøy i utvikling av en visuell identitet. Pyramiden brukes for å klargjøre føringer og mål. Pyramiden er delt i ulike trinn fra bunn til topp.

Nederste trinn i pyramiden kalles grunnfjell. Grunnfjellet beskriver hovedaktiviteten for konsern og selskap. Neste trinn; kjerneverdier, presenterer  de positive eigenskapene virksomheten har i dag. Dette er verdier man ønsker å fremheve, og som gjerne også skiller virksomheten fra konkurrentene. På trinnet merkepersonlighet blir konsern og selskap beskrevet som en person. Mental posisjon handler om hvordan man ønsker at konsern og selskap skal bli oppfattet av omverden. Toppen av pyramiden kalles særpreg, og skal favne hovedinnholdet fra trinnene under. Ordene for særpreg legger føringer for de visuelle valgene som gjøres i utviklingen av en ny visuell identitet.